Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Baltic Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem puderikrem.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Baltic Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną.

 

 

1. DEFINICJE

 

1.1. Baltic Company – Baltic Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki nr 19A, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021949, posiadająca numer NIP: 521-008-24-03, REGON: 002155416, kapitał zakładowy: 116.000,00 zł;
1.2. Dostawa - dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Baltic Company, za pośrednictwem Dostawcy;
1.3. Dostawca - Poczta Polska S.A. lub firma kurierska;
1.4. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego;
1.5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.6. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, uruchomiona na rzecz Klienta przez Baltic Company po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego, takich jak np. zapisywanie danych adresowych lub historia Zamówień. Zależnie od wyboru Klienta, Konto Klienta prowadzone jest przez Baltic Company pod unikalną nazwą (login) lub pod adresem e-mail Klienta;
1.7. Newsletter - usługa, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Baltic Company cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta;
1.8. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://puderikrem.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html, określająca zakres oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu;
1.9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasad świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Baltic Company za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów (regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną –t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
1.10. Sklep Internetowy – prowadzony przez Baltic Company sklep internetowy dostępny pod adresem www.puderikrem.pl;
1.11. Towar – produkt sprzedawany przez Baltic Company za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
1.12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Baltic Company;
1.13. Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

2.1. Baltic Company świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Baltic Company świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
1) prowadzenia Konta Klienta;
2) umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy Sprzedaży;
3) udostępniania Klientom informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Baltic Company (Newsletter);
4)  umożliwienia Klientom publikowania na stronie Sklepu Internetowego opinii o Towarach zakupionych w Sklepie Internetowym.

2.3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Baltic Company, Klienci muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
1) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
3) korzystanie z aktualnej wersji przeglądarek stron www (typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari itp.).
2.4. Baltic Company zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

 

3. REJESTRACJA KONTA KLIENTA W SERWISIE

 

3.1. W celu utworzenia Konta Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.
3.2. Posiadanie Konta Kllienta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia.
3.3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Baltic Company w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala hasło dostępu.
3.4. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
1) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
2) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
3) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
4) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta;
5) poprzez rejestrację Klient zawiera z Baltic Company umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Baltic Company Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez Baltic Company Konta Klienta. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji.
3.6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo Baltic Company nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
3.7. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie żądanie Baltic Company na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@puderikrem.pl, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Baltic Company, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
3.8. Baltic Company jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Baltic Company lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Baltic Company zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

 

4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

4.1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego stanowią ofertę Baltic Company.
4.2. Klient może składać Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
4.3. Klient składa Zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Baltic Company klikając w pole „ZAMAWIAM I PŁACĘ” w formularzu zamówienia. W tym też momencie zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
4.4. Przed wysyłką zamówienia do Baltic Company podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją Zamówienia. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający Konta Klienta uzupełnia w formularzu zamówienia swoje dane osobowe, konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W obu przypadkach podanie błędnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
4.5. Po złożeniu Zamówienia Baltic Company przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 

 

5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 

5.1. W Sklepie Internetowym Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1) gotówka za pobraniem (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Baltic Company potwierdzenia przyjęcia Zamówienia), przy czym w przypadku Zamówień o wartości przekraczającej kwotę 3.000,00 (trzy tysiące) zł Baltic Company zastrzega sobie prawo odmowy realizacji płatności za pobraniem;
2) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu IdoPay, obługiwanego przez firmę IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Baltic Company potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Baltic Company informacji z systemu IdoPay o dokonaniu płatności przez Klienta);
4) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Baltic Company potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Baltic Company informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
4) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Baltic Company potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Baltic Company informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
5) tradycyjny przelew bankowy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Baltic Company potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności Klienta).
6) bon podarunkowy (w przypadku płatności za pomocą bonu podarunkowego, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta dopiero po prawidłowym wpisaniu aktywnego bonu). Prosimy o zapoznanie się z oddzielnym regulaminem dotyczącym bonów podarunkowych, dostępnym pod następującym linkiem: https://puderikrem.pl/Regulamin-bonow-podarunkowych-cterms-pol-60.html

5.2. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi do 3 dni roboczych.
5.3. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze.
5.4. W przypadku wybrania formy płatności za Towar w postaci tradycyjnego przelewu bankowego, Klient powinien opłacić Zamówienie w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia na dane wskazane w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym przez Baltic Company. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
5.5. Cena Towarów jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Zamówienia. Baltic Company zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ceny oraz ewentualnych opłat dodatkowych, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień już złożonych.
5.6. Baltic Company zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
1) odmowy akceptacji płatności zleconej przez Klienta przez systemy weryfikujące, bank lub operatora płatności;
2) gdy podana cena Towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego. W takim przypadku Biuro Obsługi Klienta Baltic Company niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu błędu.
5.7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
5.8. Baltic Company realizuje dostawy Towaru wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej.
5.9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego niezgodności z Zamówieniem należy w obecności pracownika Dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar należy zwrócić pracownikowi Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.
5.10. Baltic Company dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz ewentualny koszt Dostawy.

 

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.134) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.
6.2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument składa Baltic Company oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane:
1) pisemnie na adres Baltic Company;
2) e-mailem na adres: kontakt@puderikrem.pl
6.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu udostępnionym przez Baltic Company, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego w Zamówieniu osobę trzecią inną niż pracownik Dostawcy.
6.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.6. Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6.7. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Baltic Company zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej kwoty, w tym koszt wysyłki (z zastrzeżeniem punktu 6.7. poniżej), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania i sprawdzenia przez Baltic Company zwróconego Towaru.
6.8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Baltic Company sposób dostarczenia Towaru, Baltic Company nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.9. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Towar Baltic Company niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6.10. Sposób opakowania i przewozu zwracanych produktów powinien odpowiadać właściwościom Towaru.
6.11. Klient dokonuje zwrotu Towaru we własnym zakresie i ponosi wszystkie bezpośrednie koszty jego zwrotu, w tym koszt opakowania i koszt dostarczenia Towaru do Baltic Company.

 

 

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

7.1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne.
7.2. Baltic Company jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
7.3. Klient składa Baltic Company reklamację:
1) pisemnie na adres Baltic Company tj.: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa;
2) e-mailem na adres: kontakt@puderikrem.pl;
7.4. Klient, składając reklamację, może skorzystać z formularza udostępnionego przez Baltic Company stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7.5. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Baltic Company: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa.
7.6. Baltic Company w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego.
7.7. Baltic Company odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Baltic Company o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 Kodeksu cywilnego).

 

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – PLATFORMA ODR

 

8.1. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
3) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
8.2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
8.3. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
8.4. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Baltic Company wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

 

9. NEWSLETTER

 

9.1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Baltic Company w Sklepie Internetowym oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza. Klient może zamówić usługę Newsletter również po rejestracji Konta Klienta – w ustawieniach Konta Klienta.
9.2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@puderikrem.pl lub poprzez odznaczenie opcji subskrypcji Newsletter’a w ustawieniach Konta Klienta.

 

 

10. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Baltic Company.
10.2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, zbieranych i przetwarzanych w związku z rejestracją Konta Klienta w Sklepie Internetowym i korzystaniem z usług świadczonych przez Baltic Company w ramach Sklepu Internetowego, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://puderikrem.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html

 

 

11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

11.1. Baltic Company zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
11.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez Klientów w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 11.1. powyżej.
11.3. Klienci, którzy zarejestrowali Konta Klienta w Sklepie Internetowym mają możliwość, po zalogowaniu się na swoje konto, umieszczać opinie o zakupionych Towarach. Baltic Company zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia opinii zawierających treści nieodpowiednie (np. wulgaryzmy, treści obraźliwe), niezgodne z prawem (np. zawierające treści rasistowskie), naruszające prawa osób trzecich (np. autorskie prawa majątkowe, dobra osobiste, prawo do wizerunku), stanowiące reklamę produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie lub zawierające linki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.

11.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
11.5. Aktualny Regulamin publikowany jest pod adresem: https://puderikrem.pl/pol-terms.html, a także może być dostarczony Klientowi na każde jego żądanie drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat w tym zakresie.
11.6. Baltic Company zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.
11.7. Baltic Company powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
11.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2024

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 11622 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-23
Super
2024-06-22
Wszystko zgodnie z opisem. Produkty świetne, w dobrej cenie polecam
pixel